BESEDY

Besedy je možné realizovat i on-line, přes platformu MS Teams.

Besedy v časové dotaci 2 hod. (včetně individuálních dotazů)

Cena dle domluvy

Besedy lze hradit ze „Šablon“

Máte-li zájem o besedu, kontaktujte mě na emailové adrese Sohrova@poradnaprodeti.eu  nebo volejte na telefonní číslo 604 857 653

Na jaká témata jsou besedy připravovány?

Beseda pro rodiče předškoláků (MŠ, ZŠ)

Školní zralost a připravenost

Cílem této besedy je seznámit rodiče se systémem fungujícím v ČR – jaká je aktuální legislativa, jak se posuzuje školní zralost, na co zaměřit pozornost u svého dítěte. Na 4 základních dovednostech pak ukazuji zlom ve vývoji dítěte zralého na školu – co přesně už by mělo umět a co umět zatím nemusí tak, aby se rodič ujistil, že dítěti půjde čtení, psaní i počítání. Vycházím přitom ze zkušeností z práce s dětmi, kterým to v 1. třídě nešlo a analýzy proč.

Beseda pro rodiče prvňáků

Jak doma podpořit nácvik čtení, psaní a počítání v 1. třídě?

V 1. třídě se dítě naučí číst, psát a počítat a zároveň se seznamuje se způsobem práce, který jej v dalších letech čeká. V návaznosti na dovednosti předškoláka si ukážeme, co je nezbytné umět v oblastech, které umožní dítěti naučit se číst, psát a počítat – jedná se o 4 dovednosti, které když rodič ohlídá, umožní rozvoj trivia. Pokud rodič vidí v těchto oblastech potíž, dozví se jednoduchý způsob nápravy, realizovatelný doma, bez nákladných pomůcek.

Cílem je uklidnit rodiče dětí, že pokud nastane v 1. třídě potíž v učení, dá se řešit.

Styly učení (rodiče žáků 6., 7. tř.)

Podpora při učení žáků po přechodu na druhý stupeň ( Styly učení)

V rámci této besedy je cílem poskytnout rodičům vzhledem do efektivního způsobu komunikace ohledně učení s jejich dítětem. Kam směřovat svoji pozornost, co s dítětem domluvit v rámci podpory samostatnosti a jak s ním o tom mluvit.

Součástí je pojmenování změn, které přinese přechod na 2. stupeň, jak s nimi efektivně naložit a jak vybrat, co je třeba se učit a jak.